ලංකාව මට්ටු කරන්න ගේල්,ෆිදෙල් ගෙනාපු කොදෙව් ලොක්ක කියපු දේ..

You might also like

Loading...