විමල් තවම රෙදි අදිනවද ? වද කොත්තු – දොස්තර ෂාෆි – කැලණියේ නයා – වද බ්‍රසියර් තවම තියනවා…

You might also like

Loading...