මම ජීවත් වෙන්නේ කුඩම්ම එක්ක ,ගොඩක් ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න වෙනවා.himaya samudi

You might also like

Loading...