කුවේට්හි හිර වෙලා එන්න බැරිව ඉන්න සියලු දෙනා බලන්න අදයි හෙටයි ව්තරයි ඔයාලට තියෙන්නේ

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *