මෙරට මුල් පුරවැසියන්ගේ භාෂාව දෙමළ බව විග්නේශ්වරන් යළි කියයි

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *