දිගේ හොඳයි නම් දෙන්නම දුන්නක් කමක් නැහැ නැගෙනහිර හා බටහිර පර්යන්ත ගැන රෝහිත කියයි

You might also like

Loading...