නාඩගම්කාරයෝ ”මාස්ටර්ව”අමු අමුවේ මරාදාලා නිවන්සුව ප්‍රාර්ථනා කරපු එකට ඔහු කියූ සැර කතාව Nadagamkarayo

You might also like

Loading...