නාඩගම්කාරයෝ මාස්ටර් මියගිය බව කියමින් නිවන් සැප ප්‍රාර්ථනා කරපු අයට ඔහු කියූ සැර කතාව Nadagam Karayo

You might also like

Loading...