“අපි ආයෙත් එකතුවෙමු පරණ ඒවා අමතක කරමු කියලා මම කිව්වා එයා ගස්සගෙන යන්න ගියා”

You might also like

Loading...