තුනෙන් දෙකේ බලයෙන් මත් වුණාම යතාර්ථය තේරෙන්නේ නැහැ – කරූ ජයසුරිය

You might also like

Loading...