බෙල්ලෙ වැල දා ගත්තු ගහ යට කාපු ඌරු මස් ඩෙවල් එක.බෙල්ල වෙන් කරපු සීන් එකත් මෙහම දෙයි ද දන්නෑ නේ

You might also like

Loading...