ජීවිතේ හොඳයි කියා සිතා සිටියට ඔබ දන්නවා ඔබේ ජීවිතයේ තියෙන දුක් කරදර| Koralayagama Saranathissa Thero

You might also like

Loading...