සියලු දෙනා භයානක වැරදි කරා – කිසිම පැත්තක සාන්තුවරු නැහැ – ඉදිරිය සැලසුම් කරමු පරණ වැරදි යළි නොඑන්න

You might also like

Loading...