මගේ ජීවිතයට මොනව උනත් කමක් නෑ මගේ දරුව බේරගන්න. දෙමව්පියන්ට ණයයි අපි|Koralayagama Saranathissa Thero

You might also like

Loading...