මේ දරුවා ගැන මිනිස්සු එක එක කතා කියනවා,අපි දන්නවා අපේ දරුවා හරි අහිංසකයි,. News

You might also like

Loading...