ආණ්ඩුවේ හොද දේ හොදයි කියන්නත්, නරක දේ කොන්දේසි විරහිතව නරකයි කියන්නත් අපි පැකිලෙන්නේ නෑ

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *