“අපි හරි ආදරෙන් හිටියේ. මාස දෙකකට කලින් එකපාරටම මාව මගාරින්න පටන් ගත්තා”

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *