මහ සංඝරත්නය පොහොට්ටු පක්ෂයෙන් ඈත්වෙන එක වලක්වන්න බැහැ – සුද්ත්ත හිමි ආණ්ඩුවට අනතුරු අගවයි

You might also like

Loading...