“රසික ආදරය වැඩිවෙලා ඩුබායි ගිහින් බන්දුට වෙච්ච දේ…”

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *