“මගේ බඩදරු නන්ගිගෙ ඇග උඩින් කාර් රථය කීපවරක් ගමන් කරවල තිබුණා”.

You might also like

Loading...