සති 7ක බිළිඳියක් මියයයි – තවත් එන්නත් මාත්‍රා 264000ක් දිවයිනට

You might also like

Loading...