ආන්ඩුව කොරෝනා මර්ධනයෙන් ෆේල්, ආර්ථිකයෙනුත් ෆේල්, ජනාධිපතිත් ෆේල් – සජිත් ආන්ඩුවට රිදෙන්න කියයි

You might also like

Loading...