මෙම වැඩ දෙමව්පියන්ගෙන් කරවා ගන්නා අයට ලබන ආත්මයේ විඳින්නට වෙන විපාක| Koralayagama Saranathissa Thero

You might also like

Loading...