සක්දෙවිඳු මනුලොව කල පිංකම්, දාන පාරමිතා. පෙර පිං බලවත් කරගන්නා මඟ – Galigamuwe Gnanadeepa Thero

You might also like

Loading...