තයිරොක්සීන් හෝමනය වැඩිවීම පාලනය කරගන්නේ කොහොමද | Graves disease| Dr. Sachith Abhayarathne

You might also like

Loading...