පෙමක් නිසා නොඑනා ගමන් ගිය දිලිනි ගැන මිතුරන් හෙලිකල දේ.

You might also like

Loading...