අයවැයෙන් 40 % ආයතන වලින් 50% රාජපක්ෂ පවුලට – රටට වෙන විනාශය මද්දුම බණ්ඩාර හෙළිකරයි

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *