ජනතාවගේ දුක අහන්න ගමට ගියපු ජනාධිපති තුමාගේ දුක දැන් ජනතාවට අහන්න වෙලා…

You might also like

Loading...