මුල් කුනුවෙනවට සුපිරි බේත. තාම නොමිලේ ගන්න පුලුවන් .කුන්තාන් . කර දහයියා Paddy seeds husk charcoal

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *