අමායා අධිකාරි හර්ෂ ධනෝෂ් හා අතුලගේ දියණිය සමග අතුල අධිකාරිගේ උපන්දිනය සැමරුවේ මෙහෙමයි Athula Adikari

You might also like

Loading...