ඒකාධිපතිවෙන්න හැදුවොත් විපක්ෂයේ හැමෝගෙන්ම විරෝධය මතුවෙනවා – මෙයාලා කොටස් වෙළද පොල උස්සල අත හැරියා

You might also like

Loading...