පාස්කු වාර්තාව වැරදි ප්‍රතිරූපයක් නිර්මාණය වෙන ප්‍රකාශනයක් | අස්ගිරි සංඝසභාවේ නි.ලේඛකාධිකාරී හිමියෝ.

You might also like

Loading...