රට වෙනුවෙන් කැපවූ ලක්ෂ ගානක් විශ්‍රාමිකයින් වෙනුවෙන් සජිත් හඬ නගයි

You might also like

Loading...