ගැහැණිය කැපකිරීම් කරනවා දරාගන්නවා ඉවසනවා ඇය සමාන වෙන්නේ අපව දරා ඉන්න මහ පොළොවට පමණයිNirosha Virajini

You might also like

Loading...