තරුණියගේ හිස කොහේ ද ? ‘ඔබේ හිස කොහේ ද ? ‘ ඝාතනය වු තරුණිය ගැන කවුරුත් නොහිතන හෙළිදරව්ව මෙන්න.

You might also like

Loading...