කොමිසමක් දාලා ජනාධිපති තමන්ට ඕන අය සුද්ද කරගෙන – විරෝධතා මැද මුජිබර් පාර්ලිමේන්තුව දෙවනත් කරයි

You might also like

Loading...