දෑත එකතු කිරීම, දෙ අත්ලෙන් පාද සම්බාහනය කිරීම, ප්‍රේමය උපදවා යනාදී | Koralayagama Saranathissa Thero

You might also like

Loading...