සල්ලි තියන මිනිහා 4ක් බැන්දම තියන ප්‍රශ්නය මොකක්ද?ඒ අය හොරෙන් කරන්නේ,ගෝඨාට අපේ නීති වෙනස් කරන්න බෑ

You might also like

Loading...