මියගිය එස් අයි වරයා ලමයින්ටත් පෙන්නන්න එපා කියපු සංවේදී ලියුම මාධ්‍යයට නිකුත් කලේ කවුද?

You might also like

Loading...