විමල් ආණ්ඩුවට ගහන්න පටන්ගනී – මේ පීල්ල මාරු කරන කාලයයි.

You might also like

Loading...