නාඩගම්කාරයෝ නාට්ටියේ සරායි කවඩියයි එකම හෝටලයේ නිරෝධායනය වෙනගමන් කියපු අපූරු කතාව. Nadagamkarayo

You might also like

Loading...