සාම කුමරුට පණ ලැබීම, අන්ධ දෙමව්පියන්ට පෙනීම ලැබීම සහ සත්‍ය ක්‍රියාව| Koralayagama Saranathissa Thero

You might also like

Loading...