අපේ ගෑනු මූණ වහපු නිසා රටට ප්‍රශ්නයක් උනාද ? මිනිස්සු පන්සිල් රකිනවද? -Truth with Chamuditha

You might also like

Loading...