අල්ලේ සීනි දාලා තේ බොන මිනිස්සුන්ට කෙලපු ආණ්ඩුවක් මේ, අවුරුද්දට කෙලපු කෙලිල්ල හෙළි කරන්නම්- හරීන්

You might also like

Loading...