“අපේ ඉස්කෝලෙට ඇවිල්ලා, අපිට පාට් දාන්න එපා…” – O/L ඉවරවෙලා මත්පැන් සාදයකුත් දාලා, අනේ රටකට ගිය කල

You might also like

Loading...