පියාගේ දහඩිය, මවගේ බිව් කිරි මිල ගෙවා මව්පිය ණයෙන් නිදහස් වෙන ක්‍රමය|Koralayagama Saranathissa Thero

You might also like

Loading...