“මාස පහක බඩකුත් උස්සන් මම කොහොමද එක්තැන් වුණු පිරිමියෙක් ආණ්ඩු මට්ටු කරන්නේ”

You might also like

Loading...