අත්තනගල්ල ප්‍රදේශීය සභාවේ පොහොට්ටු මන්ත්‍රී කෙනෙක් UNPමත්ත්‍රීවරියටක වතුර පැකට් එකකින් ගහලා දුවලා.

You might also like

Loading...