පරණ දේවල් මතක් කර කර රිදවන්න නම් ඇ‌යි මාව බැන්දෙ /හැම සතේම බො‌න්න වියදම් කරල දරැවො‌ කන්නෙ තමු

You might also like

Loading...