අන්තිම සටනට යන්න කලින් ලලිත් මඟුල් මුද්ද ගලවලා කඳවුරේ තියලා ගිහින් තිබුණා lalith jayasinghe

You might also like

Loading...